Montaplast OF JAPAN Inc.

3-35 Minami-naka Dori, Naka-ku,
Yokohama, Kanagawa 243-0006
Japan